Allmänna villkor§ 1. INLEDNING Personlarmstjänsten är skapad av Axel Group AB, nedan kallad AGAB. Dessa allmänna villkor ska tillämpas på parternas samtliga mellanhavanden i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse. Kunden har rätt att enligt de villkor som anges nedan nyttja de tjänster som är kopplade till Kundens konto (”tjänsten”).Kunden får inte utan AGAB:s medgivande göra ingrepp i produkter eller komponenter som ingår i tjänsten.
§ 2. BETALNINGSANSVAR För att nyttja tjänsten och de externa tjänster som beställts är Kunden skyldig att betala ersättning enligt gällande prislista. Fakturering sker månadsvis i förskott. Aktuella priserkan erhållas från AGAB:s kundtjänst. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan. Betalning ska ske till det bankgirokonto som anges på fakturan och ska ske i svenska kronor. Betalning anses fullgjord när pengarna har kommit in på det angivna kontot. Har betalning inte fullgjorts senast på förfallodagen skickar AGAB eller dess finansbolag en skriftlig betalningspåminnelse. AGAB har rätt att få ersättning för betalningspåminnelser. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalningen fullgjorts. Kunden ska så snart som möjligt meddela AGAB eller finansbolag om Kunden anser att fakturan är felaktig. Sker inte detta inom en (1) månad från fakturadatum förlorar Kunden rätten att göra invändning mot fakturan.
§ 3. BESTÄLLNINGSRUTINER Beställning hanteras per e-post eller telefon av Kunden utsedd Administratör/-er eller annan rutin som skriftligen fastställts av Kunden gemensamt med AGAB.
§ 4. GLOBAL POSITIONING SYSTEM AGAB använder Global Positioning System (GPS) för att avgöra utrustningens position. GPS bygger på satellitnavigering och fungerar därför bäst utomhus med fri sikt mot himlen. Funktionen kan försämras i vissa miljöer, exempelvis i närheten av höga byggnader. Man kan normalt inte räkna med att kunna positionera utrustningen inomhus eller i motsvarande miljöer. Om GPS inte kan meddela en exakt position när ett larm skickas, kommer den senast kända positionen att skickas med larm-meddelandet. AGAB ansvarar inte för tillgänglighet eller täckning som är hänförligt till GPS.
§ 5. ABONNEMANG AGAB ansvarar inte för användning, tillgänglighet, täckning eller tjänster som hör till GSM-anslutningen eller 3G anslutningen. Då Kunden har ett eget GSM-abonnemang med SIM-kort till utrustningen görs ett avdrag på priset för detta. GSM-abonnemanget måste vara aktiverat och betalt för att tjänsten ska kunna användas. I Personlarm som tjänst ingår GSM-abonnemang under hela avtalstiden, om inte annat överenskommits. Trafikkostnader för användande av AGAB:s tjänster betalas av Kunden. Ett flitigt användande av tal-, larmfunktioner och begäran om position, till exempel mer än ett provlarm per månad, påverkar kostnaden för Kundens GSM-abonnemang.Utryckningar Alla eventuella kostnader för utryckningar eller andra omkostnader som tillkommer från vaktbolag eller liknande vidarefaktureras Kunden.
§ 6. BATTERITID I utrustningen ingår ett uppladdningsbart batteri. För att utrustningen ska fungera måste batteriet vara laddat. Ett uppladdningsbart batteri kan normalt laddas upp och laddas ur hundratals gånger. Det slits dock ut till slut; detta är ingen defekt. När standby-tiden blir märkbart kortare bör batteriet bytas ut. Kunden ska meddela AGAB när standby-tiden blivit märkbart kortare. AGAB ansvarar inte för att utrustningen inte fungerar på grund av att batteriet laddats ur.
§ 7. LEVERANSTID Normal leveranstid är inom 5 dagar från lagd beställning.Leveranstiden kan påverkas av tillgången.
§ 8. RETUR OCH REKLAMATIONSVILLKOR Ingen returrätt. Reklamation görs via support.
§ 9. SUPPORT AGAB tillhandahåller tekniksupport alla helgfria vardagar08.00 till 17.00 på telefonnummer 010 - 602 30 40. § 10. GARANTI/SERVICE AGAB garantera produkternas funktion enligt köplagen. AGAB ska utan kostnad för Kunden snarast avhjälpa uppkomna och iakttagna fel och brister samt återta samt ersätta defekta och felaktiga artiklar. AGAB ska vid reklamation från Kunden utan kostnad och utan dröjsmål avhjälpa felet. Alla enheter som Kunden beställer från AGAB har en produktgaranti enligt respektive tillverkares villkor för den Svenska marknaden. Service ska anmälas till supporten via telefon eller e-post. För paketet PST gäller följande: vid fel på produkten byts personlarmet ut, om felet ej omfattas av garanti debiteras Kunden för service av produkten. AGAB har inget ansvar för servicetid, leveranskostnader fakturaadministration om annat frakt- eller anmälningssätt används. AGAB avhjälper eventuella avbrott i tjänsten helgfria vardagar kl 08:00- 17:00. Avhjälps ett avbrott, på Kundens begäran, vid annan tid än ovan har AGAB rätt att begära särskild ersättning för detta om Kunden meddelats därom vid anmälan av avbrottet. Om fel uppstått på grund av Kundens påverkan på utrustningen eller tillkopplad utrustning som inte har godkänts av AGAB är Kunden skyldig att betala ersättning för felsökningen och felavhjälpandet. Undersökningsavgift tas ut i de fall inget fel hittats.
§ 11. MILJÖ- OCH KVALITETSSÄKRING AGAB ska tillse att levererade produkter uppfyller tekniska och miljömässiga myndighetskrav.
§ 12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER AGAB eller dess licensgivare har full äganderätt till samtliga immateriella rättigheter i av AGAB tillhandahållen utrustning, programvara, manualer eller liknande.
§ 13. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING Det åligger AGAB att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring för täckande av de kostnaderför skador som AGAB är ansvarig för. På begäran ska AGAB omgående styrka detta genom försäkringsbrev.
§ 14. AVSTÄNGNING AGAB har rätt att stänga tjänsten för nyttjande om Kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal. Stängning sker om: -utrustning anslutits eller används i strid med detta avtal,- Kunden trots påminnelse inte betalat fakturan inom angiven tid, - tjänsten nyttjas så att avsevärda olägenheter uppstått förAGAB eller annan part. -Kunden inte har ett giltigt GSM-abonnemang för tjänsten.
Kunden är skyldig att betala abonnemangskostnaden för tjänsten under den tid då anslutningen är stängd och fram till dess att avtalet upphör, såvida inte AGAB säger upp avtalet med Kunden. Om tjänsten öppnas igen är Kunden skyldig att betala en ersättning för administrativa kostnader.
§ 15. AVTALSTID, UPPSÄGNING AV AVTALET SAMT ÖVERLÅTELSE AV AVTAL Avtalet gäller med 36 eller 24 månaders bindningstid. Kunden ska senast tre (3) månader före bindningstidens utgång säga upp avtalet om Kunden vill att avtalet ska upphöra vid bindningstidens utgång. Om sådan uppsägning inte sker förlängs avtalet automatiskt med tolv (12) månaderi taget. Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörandeom den andra parten bryter mot sina förpliktelser enligt avtalet, och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig anmaning därom. Uppsägning skall göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den drabbade eller han borde ha vunnit kännedom om den. Vid förtida uppsägning av avtalet kommer en slutfaktura skickas på återstående belopp att betala för avtalstiden. Uppsägning ska ske skriftligen. Kunden kan överlåta avtalet till annan part om AGAB skriftligen medger detta. Den nya Kunden ska skriftligen bekräfta överlåtelsen. En ersättning för administrativa kostnader i samband med överlåtelsen ska betalas till AGAB.
§ 16. ÅTERLÄMNING AV HYRESOBJEKT När avtalet löpt ut ska Kunden omgående, dock senast fjorton (14) dagar efter avtalstidens slut, återlämna hyresobjektet till AGAB. AGAB undviker av säkerhetsskäl att avsluta larmkopplingar innan AGAB mottagit hyresobjektet. Om AGAB inte mottagit hyresobjektet senast fjorton (14) dagar efter avtalstidens slut kommer AGAB debitera Kunden hyresobjektet som borttappad, utan möjlighet till kreditering, värdet av produkten eller tillbehöret är ordinarie listpris eventuellt med åldersavdrag. Kunden ska därför meddela AGAB eventuella omständigheter som kan innebära en försening av returen. Kunden ska skicka försändelsen innehållande hyresobjektet som företagspaket. Om paketet hamnar på ett serviceställe och behöver hämtas ut kommer AGAB låta försändelsen gå i retur till avsändaren. Försändelsen ska skickas till på returanvisning angiven adress. Hyresobjektet ska vid återlämnande, med hänsyn till normal förslitning, vara i gott skick. Om hyresobjektet uppvisar onormalt slitage äger AGAB rätt att återställa hyresobjektet på Kundens bekostnad. Returadress: Axel Group AB, Nybohovsbacken 23, 11763 STOCKHOLM (innan retur ska skickas ska uppsägning vara gjord och bekräftad)
§ 17. SKADESTÅND OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR Kunden har, med de begränsningar som anges i detta avtal, rätt till ersättning för skada som utgör en direkt följd av AGAB:s vårdslöshet. Ansvaret omfattar inte ren förmögenhetsskada som exempelvis produktionsbortfall eller utebliven vinst. Avtalsbrott från Kundens sida, som medför att avtalet upphör i förtid, ger AGAB rätt till skadestånd med ett belopp motsvarande det sammanlagda beloppet av återstående avgifter under avtalets giltighetstid. Om parts skyldigheter enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför parts kontroll t.ex. blixtnedslag i utrustningen, krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighets åtgärd, epidemi eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderleksförhållanden eller eldsvåda, befrias part från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är part inte skyldig att utge skadestånd. AGAB är inte skyldig att ersätta skada som orsakats av att användningen av tjänsten hindrats eller försvårats på grund av att en åtgärd vidtagits som varit påkallad av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Sådana åtgärder ska utföras skyndsamt och på ett sådant sätt att störningen begränsas. Har utrustning som inte godkänts av AGAB anslutits till hyresobjektet är Kunden ansvarig för den skada som därigenom uppkommer. Kunden är dock fri från ansvar om Kunden kan visa att Kunden inte har varit vårdslös eller brustit i sin tillsyn över utrustningen.

§ 18. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna.

§ 19. ÄNDRING AV AVTAL AGAB har rätt att ändra avtalets villkor, med undantag för vad som anges nedan. Ändringarna har effekt tre (3) månader efter det att AGAB har meddelat Kunden dessa skriftligen. AGAB har rätt att ändra priset efter den första avtalsperioden om 24 månader, med verkan fr.o.m. det kalenderårsskifte som infaller efter att Kunden meddelats om prisändringen skriftligen. Oavsett vad som anges ovan medför ökade kostnader på grund av avtal mellan arbetsmarknadens parter, fördyring av material eller tjänster, transporter, skatter, tullar och avgifter, en rätt för AGAB att i motsvarande mån höja priset för tjänsten från den dag kostnadsändringen inträtt.

§ 20. BESTÄMMELSES OGILTIGHET Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltigt, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

§ 21. ANSVAR FÖR LÖSENORD Kunden ansvarar för att lösenord kopplade till tjänsten förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dessa. Om Kunden misstänker att obehörig person kommit över lösenord ska lösenorden omedelbart ändras och leverantören underrättas om detta.

§ 22. TVIST Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av Stockholms tingsrätt.