Tomt utrymme

Tomt utrymme

Arbetsmiljö


Vår vision: Trygga arbetsgivare ger trygga medarbetare

Arbetsgivare har att iaktta vid bedömningarna i sitt Systematiska Arbetsmiljöarbete (SAM) vilka åtgärder som kan avhjälpa olika typer av riskfyllt arbete.

Den kortfattade Arbetsmiljölagen (AML) säger i 3:e kapitlet  2§: ”Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam.” Lagens intentioner preciseras i  de olika Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) som det är Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag att skriva, uppdatera och följa upp genom inspektioner på fältet.

Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsgivarna att arbetsmiljön skall vara trygg för medarbetarna och leva upp till de regler som finns i AFS på de områden som är relevanta för verksamheten. Däremot säger man inte hur eller med vad arbetsgivaren skall uppfylla kraven. Arbetsgivaren är den som kan verksamheten bäst och är därmed mest lämpad att motverka risken för ohälsa och olycksfall.


Arbetsmiljöverkets föreskrift om Ensamarbete, AFS 1982:03
Ensamarbete definieras som arbete som utförs i fysisk eller social isolering, där det senare är situationer bland andra människor, men där man inte kan räkna med insatser från tredje part. Exempelvis en busschaufför på en fullsatt buss.
Det fysiskt isolerade arbetet är lättare att konstatera, men riskbedömningen kan variera från nattskift på en industri till på kontoret en söndag eftermiddag.
Utbildning och instruktion för arbetstagaren betonas, inte minst introduktion av nyanställda, vikarier m.fl.
Vid påtaglig risk för kroppsskada krävs system för snabb hjälp vid nödsituation.
Arbetsgivaren skall också ta ställning till om det går att ordna direktkontakt med arbetskamrater. Och att ta ställning till om en drabbad själv kan ge larm, eller om någon annan funktion kan träda in.
Minderårig får inte anlitas till riskfyllt ensamarbete.


Arbetsmiljöverkets föreskrift om Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:02
Arbetsgivaren ska utreda risker och vidta åtgärder där arbetstagaren skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds– eller hotsituation. Risker skall förebyggas med säkerhetsrutiner. Utbildning, information och speciell introduktion av nya anställda betonas.


Arbetsgivaren skall se till att:
– det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten

– det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för
  åtgärder som skall vidtas när larm utlösts

– övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet

– larmutrustning underhålls och kontrolleras

– det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs


Tillbud och händelser ska utredas och vid våld är snabb hjälp efteråt viktig.

 

Besök www.av.se.


Arbetsmiljöverkets hemsida rekommenderas. Där kan man bland mycket annat ladda ner samtliga AFS som pdf-filer.
Arbetsgivare har ansvaret för att hålla alla för verksamheten relevanta AFS tillgängliga för skyddsombud och fackklubb. Har man en internetuppkopplad dator tillgänglig för dessa räknas det ansvaret som fullgjort.


AV-broschyrerna kan beställas kostnadsfritt från sidan, om man t.ex. vill ha ett temaarbete eller liknande på företaget.

I webshopen kan man köpa olika publikationer.

Men framför allt finns det massor av nyheter, information, checklistor m.m.


AV har också en svarstelefon: 010 730 90 00 där man kan ställa frågor.

Arbetsgivare och skyddsombud skall uppge namn, arbetstagare kan vara anonyma.


Arbetsmiljöverkets rekommendationer – att fundera över vid inköp av larmutrustning


Tillgänglighet

Tillförlitlighet

Instruktioner för handhavande

Enkel att handha

Mottagare av larm

Åtgärder vid larm

Underhåll och kontroll

Positionering, tilt-funktion

Radiotäckning

Övningar