Tomt utrymme

Tomt utrymme

Policies och miljö

Övergripande principer


Axel Group ska utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet. Verksamheten bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. Medarbetarnas motivation och drivkraft att prestera goda resultat, samverkan med våra affärspartners och med omvärlden i stort är avgörande för vår framgång. Vår verksamhet bygger på god etik och stor respekt för alla individer, såväl inom företaget som vid externa kontakter.


Vårt ansvarsfulla företagande förpliktigar inför framtiden. Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande.


Socialt ansvar


Axel Group ska ses som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Vi har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa mervärden för våra kunder, anställda och leverantörer.


 • Vi skall alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets intressen å den ena sidan och den anställdes intressen å den andra sidan inte kommer i konflikt.
 • Vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.
 • Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd.
 • Vi tar avstånd från barnarbete och tvångsarbete.
 • Vi erbjuder våra anställda samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
 • Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.
 • Vi erbjuder en säker, hälsosam och laglig arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.
 • Våra produkter skall möta lagstadgade krav.
 • Vi ska arbeta med leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav som gäller i deras länder, inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare.


Etik


Långvariga relationer mellan kund och leverantör baseras på ömsesidigt förtroende och respekt. Våra medarbetare skall alltid uppfattas som goda representanter för företaget och samhället.


God etik innebär att vi alltid håller en betryggande marginal till gränsen för det godtagbara. Gränserna är inte alltid självklara utan vi är hänvisade till vårt goda omdöme och sunda förnuft.


Axel Group behandlar kunderna rättvist, ärligt och ansvarsfullt. Vi arbetar för att förstå kundernas behov och krav och kommer hela tiden att sträva efter att erbjuda kvalitet och effektiv service.


Axel Group behandlar leverantörer rättvist, ärligt och ansvarsfullt och syftar till att bygga relationer som grundar sig på ömsesidigt förtroende.


Miljöaspekter


Vårt engagemang för miljöarbete har alltid varit ett centralt inslag i vår utveckling av verksamheten.  Vi har satt upp mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat globalt klimat.


Vår miljöpolicy:


 • Miljötänkande ska genomsyra hela Axel Groups verksamhet.
 • Vi ska uppfylla och överträffa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet.

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

 • Verksamheten är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.
 • Produkter som är utgången eller kasserad elektronisk utrustning skall demonteras och dess komponenter i möjligaste mån återanvändas. Eventuell skrotning skall ske på ett miljöriktigt sätt.
 • Vi skall ständigt förbättra oss genom miljömedvetenhet i vårt val av samarbetspartner, både vid försäljning och vid inköp.
 • Vid resor i tjänst övervägs alltid om det är rimligt att genomföra ett val av miljövänligare färdmedel, exempelvis tåg istället för flyg. Eller att använda alternativ till resor såsom videokonferenser och vår webbaserade videoutbildning.
 • Onödig energiförbrukning bör undvikas så långt som möjligt. Datorer, bildskärmar, skrivare och kopieringsmaskiner bör stängas av i slutet av varje arbetsdag för att inte slösa med ström. Belysning bör stängas av nattetid i utrymmen som inte används.


Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget.


Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete.


Miljöhanteringen på kontoret sköts av den administrativa personalen. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget.


Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar.


Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.


Ansvarig för denna egenkontroll är den administrativt ansvarige.

Tomt utrymme