Tomt utrymme

Tomt utrymme

Ex-klassning


Inom många verksamheter arbetar de anställda i en utsatt miljö där explosions- och brandrisk föreligger. I dessa fall krävs det att personlarmet är Ex-klassat. Det är arbetsgivarens skyldighet att åstadkomma ett förebyggande skydd mot explosioner så att arbetstagarnas hälsa och trygghet säkerställs.


För att veta hur man arbetar säkert och för att kunna välja och installera materiel med lämplig säkerhetsnivå gör man en riskbedömning.

Finns påtaglig risk för explosion eller brand indelas området i zoner beroende dels på hur stor risken för explosion är, dels hur ofta risk uppstår. Detta kallas att området klassas. En klassningsplan görs sedan som beskriver vilka utrymmen som är klassade som riskområden och vilken zon de tillhör.


Zon 0 och 20
Riskområde i vilket en explosiv atmosfär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta.


Zon 1 och 21
Riskområde i vilket en explosiv atmosfär förväntas förekomma vid normal hantering.


Zon 2 och 22
Riskområde i vilket en explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid normal hantering och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt.


Zon 0,1 eller 2 kallas det när explosionsfarlig atmosfär bildas genom blandning av luft och brännbara gaser, ångor eller dimmor.


Zon 20,21 eller 22 kallas det när explosionsfarlig atmosfär bildas i form av ett moln av brännbart damm som finns i luften.


För områden med brandfarlig vara bestäms explosionsgrupp och temperaturklass. För område med brandfarligt damm bestäms framförallt tändtemperatur för dammatmosfär och dammskikt.


Det finns ett omfattande regelverk som ställer krav på genomförandet av klassningsplaner.
Planen ska omfatta all relevant information som använts för klassningen. Klassningen ska innehålla beskrivning och beteckning av området/objektet med riskkälla, riskområde och verksamhet. Den ska också innehålla zonindelning, en beskrivning av zonernas utsträckning, temperaturklass och explosionsgrupp samt använd standard. Ibland krävs även plan- och sektionsritningar som visar zonernas utsträckning.


Statens räddningsverks föreskrift SRVFS 2004:7  – Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:3  – Arbete i explosionsfarlig miljö är utformade för att förbättra säkerheten och hälsan för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär.

 

Ex-områden ska vara märkta med varningsskylt.

För tydligare beskrivning av beteckningar för Ex-klassning klicka här
Här kan du se våra produkter med Ex-klass

Tomt utrymme

Tomt utrymme