Tomt utrymme

Tomt utrymme

Bemötande i konfliktsituation


Kursen vänder sig till dem som i sitt arbete riskerar att utsättas för våld eller hot om våld, som socialsekreterare, mentalvårdare, hemtjänstpersonal och sjukvårdare. Utbildningen lär ut trygga metoder för att bemöta konflikter och våld. Detta för att minska risken för skador både hos personal och patient/klient.


Teori och praktik varvas. Det teoretiska avsnittet handlar om att förebygga våld och konflikter. Ett viktigt moment är att lära eleven se sambandet mellan rädsla, aggressivitet och våld. Ett annat att öka elevernas medvetenhet om sitt eget kroppsspråk och sina egna känslor. I de praktiska övningarna lär eleverna sig humant självförsvar, det vill säga att försvara sig utan onödigt våld.

 
Vi erbjuder kursen på en halvdag, en heldag eller under tre heldagar. 


Utbildningen hålls av Självförsvarsskolan som sedan 1974 utbildat cirka 40 000 anställda inom bland annat kommuner och landsting.

Tomt utrymme

Tomt utrymme